Kalecik Belediyesi

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 39. MADDESİ GEREĞİNCE, CUMA MAHALLESİ 946 ADA 3 PARSEL, 947 ADA 1 PARSEL METRUK YAPI YIKIM TEBLİGATI

Geri

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 39. MADDESİ GEREĞİNCE, CUMA MAHALLESİ 946 ADA 3 PARSEL, 947 ADA 1 PARSEL METRUK YAPI YIKIM TEBLİGATI

14 Kasım 2022

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 39. MADDESİ GEREĞİNCE, CUMA MAHALLESİ 946 ADA 3 PARSEL, 947 ADA 1 PARSEL METRUK YAPI YIKIM TEBLİGATI

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkması gerekmektedir.

Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan kararlarla alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Cuma Mahallesi 946 ada 3 parsel

Cuma Mahallesi 947 ada 1 parsel

DİĞER DUYURULAR